Operační střediska Policie ČR přijala v loňském roce 1.4 milionu oznámení. Kromě telefonických hovorů bylo evidováno také 13 131 tísňových SMS. 

V roce 2023 zaznamenala Policie České republiky významný nárůst počtu oznámení na tísňovou linku 158, kdy bylo celkem přijato 1 400.000 oznámení.

Nejvyšší aktivita občanů byla zaznamenána v červnu, kdy bylo zaznamenáno 131 000 hovorů, zatímco nejnižší počet hovorů byl evidován v únoru s 92 000 voláními.Tento trend odráží sezónní fluktuace a dynamiku poptávky po tísňových službách během různých období v roce.

Celkový meziroční nárůst oznámení na linku 158 dosáhl 10%, což naznačuje rostoucí důvěru občanů v systém tísňových služeb poskytovaných policií. Nárůst může být důsledkem zlepšené informovanosti veřejnosti či zvýšeného povědomí o možnostech hlášení.

Průměrná délka hovoru byla 2 minuty, což ukazuje na rychlou a efektivní obsluhu na tísňové lince. Policie ČR tak velmi úspěšně zvládá nápor hovorů a efektivně reaguje na potřeby volajících.

Kromě telefonických hovorů bylo evidováno také 13 131 tísňových SMS. Meziročně byl zaznamenán značný nárůst o 13%, což poukazuje na vzrůstající trend alternativních forem komunikace v tísňových situacích. Největší počet tísňových SMS byl zaznamenán v prosinci, kdy jich bylo 1414, zatímco nejnižší počet byl zaregistrován v září s 682 SMS.

Operační střediska představují klíčová pracoviště zajišťující nepřetržitý provoz a plnění bezodkladných policejních úkolů v mimořádných situacích. Tato střediska jsou umístěna na krajských ředitelstvích PČR, útvarech s celorepublikovou působností a na Policejním prezídiu České republiky. Funkce těchto středisek spočívá ve zpracování oznámení přijatých na národní tísňové číslo 158.

Hlavním úkolem operačního řízení je koordinovat a organizovat síly a prostředky policie tak, aby byla zajištěna účinná reakce na vzniklou bezpečnostní situaci. Operační střediska plní rovněž roli poskytovatelů podpory a servisu pro policisty působící v terénu. Zabezpečují spolupráci s ostatními orgány a organizacemi, zejména v rámci integrovaného záchranného systému.

Čtěte dál …