Více než 780 škol zavede od září novou informatiku


Základní školy se připravují na přechod na upravený Rámcový vzdělávací program, který mění výuku informatiky a zavádí digitální kompetence do všech předmětů. Ačkoli nemusí nové kroky zakomponovat ihned, 787 škol se rozhodlo ke změnám přihlásit již od 1. září 2021. Vychází to z dat Národního pedagogického institutu ČR, který školám nabízí při zavádění změn podporu.
„Velmi nás těší, kolik škol projevilo zájem začít s výukou podle upraveného RVP již letos. Připravili jsme pro ně první vlnu podpory, která k nim směřuje v několika úrovních. Právě probíhají webináře a online workshopy určené pro vedení škol, kde se ředitelé dozvídají podrobnosti o změnách,“ říká metodik ICT Tomáš Řebíček, který je součástí týmu, jenž v NPI ČR koordinuje podporu školám v zavádění nové informatiky.
Workshopy organizují jednotlivá krajská pracoviště NPI ČR a jsou určeny školám, které se přihlásily do programu v rámci startovacího balíčku. Vzdělávací akce jsou unikátní v tom, že probíhají pod vedením samotných ředitelů a učitelů. Výhodou je jejich jedinečný vhled do fungování školního systému a touha rozvíjet učitelskou komunitu.
 „Online forma umožňuje zapojení nebývalého množství účastníků. Učitelé jsou na kurzech velmi aktivní a sami na sobě díky tomu zjišťují, jak je důležité nechat žáky objevovat, diskutovat a řešit problémy. Procházíme společně vzdělávací materiály a překonáváme prvotní obavy. Navazující metodiky jim následně budou oporou v udržení směru, který si při workshopu vyzkoušeli,“ říká Zbyněk Filipi působící na Západočeské univerzitě v Plzni, který je zároveň jedním z lektorů a vede kurzy pro ostatní učitele.
 Roli lektora na sebe vzal i Libor Klubal z Ostravské univerzity. „Je vidět rostoucí povědomí učitelů o celé problematice. Zatímco v únoru jsme je seznamovali s úplnými základy, nyní už odpovídáme na mnohem komplikovanější dotazy,“ říká. „Sami se vzdělávají a využívají již existující podpory na webech revize.edu.cz nebo imysleni.cz.“
 Školy mají také možnost využít individuální konzultace i přímou podporu. Obrátit se mohou i na krajského informačního metodika, který je navštíví a pomůže s implementací změn.
Na kolegiálním principu budou od června probíhat také speciální setkávání, na kterých budou moct učitelé vzájemně sdílet své zkušenosti, tipy a nápady. „Chceme vytvořit inspirativní prostor ke sdílení příkladů dobré praxe. Například učitel češtiny, který již nyní využívá digitální kompetence při výuce, svolá ostatní a podělí se s nimi o to, co se mu osvědčuje,“ popisuje Tomáš Řebíček.

Nabídka kurzů NPI ČR zahrnuje i tzv „masivní otevřené kurzy“, které jsou zdarma nejen pro učitele, ale i pro rodiče. Zaměřují se na rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení a na základy robotiky. Všechny termíny volně dostupných kurzů jsou zveřejněné na webu revize.edu.cz.

„Revize informatiky přichází v době, která ukázala, jak nezastupitelné místo mají moderní technologie ve vzdělávacím systému. Distanční výuka přiměla děti a učitele k osvojení nových dovedností a k prohloubení znalostí o digitálním světě,“ říká Tomáš Řebíček.

Čtěte dál …

Komiks Němý hlas děti baví

Děti mají v současné době tolik možností vyžití, že jim na knihy nezbývá čas a nebo je čtení prostě nebaví. Pro takové děti můžeme doporučit komiksy. Nejenže děti vtáhnou do děje a probudí v nich zájem o četbu, ale rozvíjí i jejich fantazii. Devítiletá žačka Aňa si...

pokračovat ve čtení

Galerie plastik v Hořicích v Podkrkonoší uvádí výstavu To, co zbylo na počest stočtyřicetiletého výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické a zrodu dlouholetého umění kamenné krásy

V letošním roce si připomínáme 140. výročí od založení hořické Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické. Tato významná instituce ovlivnila nejen řady svých absolventů a absolventek, ale celé město Hořice. Podpořila rozvoj místní tradice...

pokračovat ve čtení